สภ. การตลาดออนไลน์

       

   โครงสร้างอัตรากำลัง

ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเรื่องการจัดลูกค้าบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายลงวันที่ ๙ ธันวาคมพ. ศ

กองคลังบริหารบริหารส่วนจังหวัดผู้ช่วยกองคลังอาวุธผู้ส่งและกองในการปฏิบัติราชการโดยแบ่งส่วนแบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย

ฝ่ายการเงิน (ระดับ ๗)

ฝ่ายบัญชี (ระดับ ๗)

3  ฝ่ายปราบและจัดเก็บรายได้ (ระดับ ๗)

2. ตามแผนอัตรากำลังราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

 การนำเสนอแผนภูมิองค์กรสีน้ำเงินและสีขาว

ฝ่ายการเงิน   มีเกี่ยวกับ

- การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงิน

- งานตรวจสอบเอกสารประกอบการท้ายปรนเงินทุกประเภท

- งานเขียนสั่งจ่ายเงินทุกประเภท

- งานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

- งานขอขยายระยะเวลาการชำระเงินการขออนุมัติการชำระเงิน (จ่ายเงิน) รวมถึงการรายงานผลการขออนุญาตงานที่เกี่ยวข้อง

- งานเงินเดือนค่าจ้างประจำและพนักงานต่าง ๆ

- งานเกี่ยวกับข้าวออมทรัพย์

- งานเกี่ยวกับเงินฝากคลัง

- งานเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงเงินฝากและเงินฝาก

- งานนำส่งเงินกสอ. และเงินกบท

- งานพิธีรดน้ำขอพรทุกประเภท

- งานการเช่าเงินราชการ

- งานเกี่ยวกับการจ่ายเงินโอนกิจการกิจการและตั๋วเงิน

- งานตรวจสอบการเงินต่างประเทศตามข้อทักท้วงและข้อเสนอของสตง.

- งานตรวจสอบเอกสารและจัดพิมพ์ค่าละม่อม

- งานวิชาการด้านการเงิน

- งานธุรการด้านการเงิน

- งานธุรการและบันทึกข้อมูล

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับแจ้งเตือน

 

การนำเสนอจักรจักรจักรและสีขาว 

ฝ่ายบัญชี   มีการเกี่ยวกับ

- งานเกี่ยวกับการรับเงินการฝากเงินและรายงานตั๋วเงินประจำวัน

- งานจัดทำทวิภาครับ - จ่ายเงินและบัญชีแยกประเภททุกประเภท

- งานจัดทำใบผ่านรายการทั่วไปและใบผ่านรายการปกติ

- งานจัดทำรายการรายรับ - ฐานตามระเบียบ

- งานจัดทำบัญชีฝากเงินส่วนภูมิภาคและจัดทำรายงานการเงินยอดเงินฝากธนาคาร

- งานจัดทำรายงานแสดงการเงินประจำวัน

- งานจัดทำบัญชีหลักแยกประเภท

- งานจัดทำเงินรับ - จ่ายและเงินผลงานจัดทำตั๋วเงินรายรับ - ทับ

- งานจัดทำงบและรายงานประกอบ

- งานรายงานกระแสหลักรับ - จ่ายเงิน

- งานจัดทำกระดาษทำยอดตามลำดับ (จ่ายจากรายรับและเงินจากเงินสะสม)

- งานจัดทำกระดาษชำระยอดชั้นและยอดการขนส่งเงินเหยียบ

- งานรายการพาดหางจ่ายเงินทุกประเภท

- งานจัดทำรายการรักษาเงินรายรับ - ปฏิภาณเงินอุดหนุน

- งานแสดงผลการทำงานที่ตั๋วจากรายรับตามฟางรวม

- งานรายงานงานในการดำเนินการจ่ายเงินรายรับตามระเบียบต่างประเทศ

- งานจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานงานจากรายรับและเงินทุน

- งานการเคลื่อนย้ายลด - เพิ่มแก้ไขระเบียบปฏิบัติการประจำปี

- งานประกอบสถิติรายได้ - ต่างต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำระเบียบ

- งานวิชาการด้านการบัญชีและการเงิน

- งานธุรการและบันทึกข้อมูล

- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับแจ้งเตือน

ครูขั้นพื้นฐาน

       ฝ่ายคุยและจัดเก็บรายได้   มีความเกี่ยวข้องกับ

     - งานด้านวิชาการด้านการเงินบัญชี

     - งานการกำหนดวิธีการและรูปแบบในการจัดระเบียบทำความสะอาดในการจัดการส่วนภูมิภาคจะจัดเก็บตามข้อเสนอของการจัดการส่วนภูมิภาค

     - งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้

     - งานแจ้งเตือนและดำเนินการต่อผู้ถือธรรมและต่างประเทศ

     - งานการจัดทำผู้เก็บและนำเข้าต่างประเทศและจำหน่ายออกจากขนส่ง

     - งานธุรการและบันทึกข้อมูล

     - งานการโอนเงินของบริหารส่วนต่างจังหวัด

     - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับการแจ้งเตือน