บริการเอกสาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
      
  ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
  คำขอรับเงินสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งค่าหุ้น
  
  คำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
      
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น
  
  คำร้องขอรับการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยสหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
  
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
  
  หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   
  แบบฟอร์มการชำระเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    
  ใบมอบฉันทะ
   
  ใบสำคัญรับเงิน
       
  แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

      

 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 

 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ

 

 ระเบียบค่าเช่าบ้าน พ.ศ.๒๕๖๒

 แบบฟอร์มขอรับค่าเช่าบ้าน

 ระเบียบค่าการศึกษาบุตร

 แบบฟอร์มการเบิกค่าศึกษาบุตร

 ระเบียบค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๗                         

 แบบฟอร์มการเบิกค่ารักษาพยาบาล

 ระเบียบค่ารักษาพยาบาล ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฉ.๑ พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ระเบียบ-มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้าน ฉ.๑ พ.ศ.๒๕๕๙ ระบบแท่ง 
 ว.๕๘๖๒ หลักเกณฑ์ค่าเช่าบ้าน